Segur d'Anul·lació

ASSEGURANÇA TEMPORAL DE DESPESES DE CANCEL·LACIÓ DE RESERVES
Els successos que donaran lloc al reemborsament de despeses són les que s'indiquen a continuació
sempre que aquests successos tinguin lloc amb posterioritat a la reserva realització de la reserva i
que afectin directament a l'assegurat:
Garantia 1: Malaltia greu, accident greu o mort, trucada inesperada per
intervenció quirúrgica, complicacions de l'embaràs o avortament espontani, o citació per
trasplantament d'òrgan de l'assegurat, cònjuge, descendents de primer i segon grau o
acompanyant inscrit a la reserva, o, quarantena mèdica que afecti a l'assegurat.
· L'assegurat, el seu cònjuge, ascendents o descendents de primer o segon
grau, pares, fills, germans, germanes, avis, àvies, néts, nétes,
cunyats, gendres, nores, sogres o parella de fet.
· L'acompanyant de l'assegurat, inscrit en la mateixa reserva.
A l'efecte de la cobertura de l'assegurança, s'entén per:
Malaltia greu de l'assegurat, l'alteració de la salut, constatada per un professional
metge, que obligui a romandre en un llit al malalt i que li impliqui el cessament de qualsevol
activitat, professional o privada.
Accident greu de l'assegurat, tota lesió corporal que deriva d'una causa violenta, sobtada,
externa i aliena a la intencionalitat de l'accidentat, les conseqüències li impedeixin el normal
desplaçament del seu domicili habitual.
Quan la malaltia o accident afecti alguna de les persones esmentades, diferents de l'
assegurat, s'entén com greu quan impliqui hospitalització o comporti risc
de mort imminent.
Queden excloses les conseqüències de malaltia o d'accident sobrevingudes amb
anterioritat a la data d'efecte de l'assegurança o les que fossin de malalties
preexistents.
La mort assegurat que dóna dret a indemnització, d'acord amb els
termes i condicions d'aquesta assegurança, ha d'haver passat amb una antelació màxima
a la data d'inici del viatge de 10 dies i sempre amb posterioritat a la data d'efecte
l'assegurança.
Garantia 2: Perjudicis greus com a conseqüència de robatori, incendis o altres causes similars
que afectin a l'habitatge de l'assegurat.
· La residència habitual i / o secundària de l'assegurat.
· El local professional en el qual l'assegurat exerceix una professió liberal o sigui el
explotador directe (gerent).
I que necessàriament impliquen la presència de l'assegurat.
Garantia 3: Acomiadament laboral de l'assegurat, sempre que a l'inici de l'assegurança no existís
comunicació verbal o escrita.
2
Garantia 4: Convocatòria a l'assegurat com a part o membre d'un jurat o testimoni d'un
tribunal de justícia o com a membre d'una mesa electoral
Garantia 5: Actes de pirateria aèria, terrestre o naval, que impossibiliti l'assegurat l'inici o
la continuació del seu viatge. S'exclouen tots els actes terroristes.
Garantia 6: Robatori de documentació o equipatge que impossibiliti l'assegurat iniciar o
prosseguir el viatge.
Garantia 7: Per avaria o accident del vehicle propietat de l'assegurat o del seu cònjuge, que
li impedeixi fefaentment iniciar el seu viatge.
Queda limitada aquesta cobertura a factura de reparació del vehicle superior a 600 € i / o
un període de reparació acreditat pericialment superior a 8 hores.
Garantia 9: Convocatòria a l'assegurat per a la presentació i signatura de documents oficials
coneguda i comunicada per escrit amb posterioritat a la reserva del viatge.
La present pòlissa té una manca de 30 dies. A més no atorga cobertura a les persones
majors de 70 anys.
Aquest fullet compleix una funció totalment orientativa i en cap cas pot considerar-se
aquest com definidor de les garantia contractades ni dels seus límits.