Reglament intern

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

CIUTAT DE VACANCES DE CALA MONTJOI

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

Art. 1º. Tota persona que s'inscrigui i accedeixi a la Ciutat de Vacances de Cala Montjoi estarà obligada a complir el present Reglament i altres disposicions contingudes en la legislació vigent (O.11 / 7 / 86.Art.30.1). Forma part d'aquest reglament tota disposició particular de la Ciutat de Vacances de Cala Montjoi que sigui exposada públicament.

Art. 2º. No s'admetrà l'entrada als menors de 16 anys que no vagin acompanyats d'una persona major d'edat que expressament es responsabilitzi de
la conducta del menor.

Art.3º. No s'admetrà l'entrada a qui siguin deutors a l'empresa per raó de serveis prestats amb anterioritat i els imports no s'haguessin fet efectius al seu dia.

Art.4º. No s'admetran animals a la Ciutat de Vacances de Cala Montjoi.

Art.5º. El client haurà d'acreditar tant la seva identitat com la dels seus acompanyants, amb la documentació necessària i la que determini la Ciutat de Vacances com a imprescindible per al seu registre.

Art.6º. Les tarifes vigents són les exposades en el cartell oficial. Els preus s'aplicaran per persona d'acord al nombre de pernoctacions. La jornada de la Ciutat de Vacances de Cala Montjoi finalitzarà a les 10 hores del dia de sortida. Les sortides posteriors, fins a les 12h, meritaran un suplement de 40 € per
persona ia partir d'aquesta hora es facturés una jornada més.

Art.7º. Totes les pernoctacions es realitzaran en els bungalous o habitacions destinats a tal fi, i resta prohibit qualsevol altre tipus d'element que substitueixi els implantats a la Ciutat de Vacances.

Art.8º. Qualsevol servei que la Ciutat de Vacances de Cala Montjoi presti, sense que ho exigeixi la normativa turística vigent té caràcter d'absoluta voluntarietat, pel que es podrà suspendre la seva prestació.

Art.9º. Es recomana el menor ús possible de vehicles dins de la Ciutat de Vacances de Cala Montjoi, limitant la seva velocitat a 10km / h. No es permet l'ús esportiu, d'esbarjo o pràctiques de conducció de cap classe de vehicles, especialment els de motor sent l'infractor d'aquesta norma responsable
civil o criminal de qualsevol accident.

Art.10º. No es permet l'entrada a persones no allotjades a la Ciutat de Vacances de Cala Montjoi. En casos excepcionals el visitant pot obtenir autorització per introduir sota la seva responsabilitat, a familiars i / o amics, sempre per temps limitat prèviament assenyalat, dipositant document acreditatiu de la seva identitat.
El visitant estarà obligat a complir les normes d'aquest Reglament o de règim interior. Les visites surtin del recinte abans de l'hora límit establerta. i en cap cas podrà pernoctar excepte prèvia inscripció i pagament.

Art.11º. Les hores de silenci serà des de les 24h .a les 8: 00h. Durant aquestes, el client evitarà tota classe de soroll o veus i regularà els aparells sonors i d'enllumenat de manera que no causin molèsties als seus veïns.

Art.12º. obligacions
a) Sotmetre a les normes particulars de Direcció de la Ciutat de Vacances de Cala Montjoi encaminades a mantenir l'ordre i el bon funcionament del mateix.
b) Respectar la vegetació existent, evitant les accions i l'ús d'elements que la facin malbé.
c) Respectar les instal·lacions en general utilitzant-les adequadament i deixant-les en condicions per a un nou ús.
d) Respectar les normes lògiques de convivència i ordre públic, extremant si és possible, en consideració a les particularitats de l'activitat de la Ciutat de Vacances de Cala Montjoi.
e) Comunicar a la Direcció de la Ciutat de Vacances de Cala Montjoi els casos de malaltia contagiosa.
f) Recollir les deixalles de tot tipus en bosses tancades, dipositant-les en els contenidors que existeixen amb aquesta finalitat.
g) Pagar puntualment els serveis utilitzats d'acord a les tarifes i condicions establertes.
h) Abandonar la ciutat de vacances al final de l'estada contractada.
i) Adoptar les precaucions per a la seguretat de les seves pertinences i valors.
j) Els clients de la Ciutat de Vacances de Cala Montjoi, així com les persones no allotjades hauran d'anar sempre calçats i vestits (mínim amb peces estiuenques) dins de les instal·lacions.

Art.13º. prohibicions
a) Pertorbar el descans dels altres clients durant les hores de silenci.
b) Practicar jocs o esports que puguin ser perillosos o molestar els altres.
c) Encendre sobre el terreny qualsevol tipus de foc, cuines de gas butà o elèctrica, barbacoa o carbó.
d) Estar en possessió de qualsevol tipus d'armes o objectes que puguin causar un accident.
e) Abandonar residus fora dels recipients destinats a això.
f) Estendre roba en llocs no autoritzats o on puguin danyar o perjudicar la propietat, higiene o aspecte de la ciutat de vacances.
g) Instal·lar tanques, tanques o tendals en els bungalous, així com qualsevol altre element.
h) Realitzar qualsevol classe d'acte que pugui malmetre o perjudicar la propietat, higiene o aspecte de la CV.
i) Per raons òbvies està terminantment prohibit introduir o treure aliments, begudes o material del restaurant.
j) S'hauran estacionar els vehicles a la zona habilitada per a això, el pàrquing. Només es permetrà estacionar als voltants dels bungalous durant un període curt de temps (max. 30 min.) Per carregar o descarregar l'equipatge.
k) No està permès circular amb monopatins, patins, patinets, bicicletes o ciclomotors dins de la Ciutat de Vacances de Cala Montjoi.

Art.14º. Queda terminantment prohibit el consum d'aliments o begudes, que s'hagin adquirit fora de la Ciutat de Vacances, en qualsevol part del recinte, excepte a l'interior dels bungalous o habitacions.

Art.15º. En el cas d'impagament o abandonament, la Direcció de la Ciutat de Vacances de Cala Montjoi podrà traslladar els objectes personals a un nou emplaçament fora de la zona d'allotjament, per deixar el bungalow lliure. La CV no es responsabilitza dels estris retirats en un termini superior a 7 dies des del dia de sortida.

Art.16º. El pagament de l'estada es farà en un percentatge determinat per avançat i la resta del pagament serà a l'arribada del client a la Ciutat de Vacances de Cala Montjoi.

Art.17º. El client que contravinga algun aspecte d'aquest Reglament serà convidat a abandonar la Ciutat de Vacances de Cala Montjoi i si no ho fa voluntàriament, serà expulsat per la Direcció, qui està oficialment facultada per a això, requisant si fos necessari l'auxili de les forces de l' ordre públic.

Art.18º. L'empresa de la Ciutat de Vacances de Cala Montjoi no es responsabilitza dels robatoris, sostraccions o danys de qualsevol tipus de què puguin ser víctimes els clients que no dipositin les seves pertinences en les caixes fortes que a la vostra disposició per un mòdic lloguer, en recepció. Tampoc es respondrà
dels danys causats per incendis ocasionats pels propis clients o les seves pertinences, incidències atmosfèriques o qualsevol altra causa aliena a l'empresa.

Art.19º. El client, pel sol fet d'inscriure a la Ciutat de Vacances de Cala Montjoi, accepta conèixer i donar la seva conformitat al present Reglament de Règim Interior i totes les altres normes particulars a què es refereix el segon paràgraf de l'article 1º.

Art. 20º. Per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir amb motiu de la interpretació de el present Reglament intern, LES PARTS acorden que, pel que fa a la submissió judicial, regeixi el que disposa l'article 90 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries o, si no, qualsevol altra legislació que sigui aplicable a nivell nacional, autonòmic o supranacional.